تکنیک‌های اتاق درمان

تصویر شاخص

۸۱ تکنیک که می‌تواند زندگی شما  را تغییر دهد:

این مجموعه‌ از ۸۱ تکنیک موثر در روانشناسی برگرفته از روانشناسی مثبت‌نگر، اکت و روانشناسی شناختی رفتاری است و همه آنها  در سازگاری کامل با تئوری قرار دارند. این تکنیک‌ها به کوچ‌ها و درمان‌گران کمک می‌کند تا بتوانند در پیشبرد کار با مراجع موثر تر گام بردارند و برای عمومی مردم که آشنایی با روانشناسی و ذهن روانشناسانه دارند نیز میتواند مفید باشد

هیچ چیز بهتر از عنواین تکنیک‌های موجود در این بسته نمی‌تواند معرف این بسته ویدیو ۱۷ ساعته از دکتر علی صاحبی باشد .

بهای این مجموعه یک میلیون و نهصد هزار تومان است مبلغی کمتر از ۲۳ هزار تومان برای هر تکنیک

مقدمه

۱ )معنای زندگی

۲)چهار رویکرد به معنای زندگی

۳)تکنیک‌های شادکامی

۴)آینه یکپارچگی

۵) فرآیند یافتن شغل معنا دار

۶) چرخ زندگی

۷)آماج ارزش‌ها

۸)مثلث تعادل زندگی

۹)جدول تعیین الویت ها

۱۰) جملات ناتمام برای افزایش عواطف مثب و خود شناسی

۱۱)شفقت به خود

۱۲)مثلث افسردگی

۱۳)هدف چینی

۱۴)تکنیک‌های شیوه‌های هدف‌چینی

۱۵)اهرم برای تغییر

۱۶) تکنیک ترک سیگار

۱۷)مثلث احترام و عزت به خود

۱۸) تکنیک‌ها غلبه بر خاطرات منفی

۱۹) شناسایی ارزش‌ها ۱

۲۰) شناسایی ارزش‌ها ۲

۲۱) شناسایی ارزش‌ها ۳

۲۲) طراحی چشم‌انداز

۲۳)تعریف چشم انداز

۲۴) شیوه‌های پرورش امید

۲۵) شیوه‌های هدف‌چینی برای پرورش امید

۲۶) جمع‌بندی هدف‌چینی برای پرورش امید

۲۸) چگونگی افزایش رضایت مندی شغلی

۲۹) تکنیک تقویت کننده شادکامی

۳۰)تکنیک‌‌ ماشین زمان

۳۱) تکنیک غلبه بر اضطراب

۳۲ ) تکنیک‌های بالا بردن تاب‌آوری

۳۳) تکنیک تجسم خلاق بدترین عادت

۳۴)تکنیک اراده به خرد ورزی

۳۵)تکنیک اراده به خرد ورزی ۲

۳۶) مقابله با افکار خود آیند منفی

۳۷) مرز بین پیشرفت گرایی و کمال گرایی

۳۸) تعیین وقت برای نگرانی

۳۹) امکان وقوع خظر در برابر احتمال وقوق خطر(برای وسواس )

۴۰) برهان خلف (به چالش کشیدن افکار منفی)

۴۱)جستجوی محدود برای تایید باور ناکارآمد

۴۲)غفلت از نرخ پایه خطاهای شناختی

۴۳)نگاه کردن به مشکل از بالکن

۴۴)طبقه‌بندی افکار(نام گذاری افکار)

۴۵)پرورش امید

۴۶)تاب‌آوری

۴۷)سوال‌های که زندگی ما را تغییر می‌دهد ۱

۴۸)سوال‌های که زندگی ما را تغییر می‌دهد ۲

۴۹)سوال‌های که زندگی ما را تغییر می‌دهد ۳

۵۰)سوال‌های که زندگی ما را تغییر می‌دهد ۴

۵۱)سوال‌های که زندگی ما را تغییر می‌دهد ۵

۵۲)ده سوال اساسی برای تغییر رفتار و زندگی

۵۳)تکنیک‌های شفقت خود

۵۴) افزایش لذت و معنا از طریق تفریحات روزانه

۵۵)بهترین وضعیت من

۵۶)ترسیم آینده مطلوب

۵۷) قانون پگاه

۵۸)شادکامی از دیدگاه تئوری انتخاب

۵۹) شادکامی از منظر روانشناسی مثبت‌نگر

۶۰)تعریف ترس

۶۱)سه پرسش برای یک زندگی شاد

۶۲) کار با مراجعان شاکی

۶۳)تکنیک هایی برای کسانی که دوران کودکی را نشخوار می‌کنند

۶۴)تکنیک برای کسانی که بر نقش عوامل بیرونی بسیار تاکید می‌کنند ۱

۶۵)تکنیک برای کسانی که بر نقش عوامل بیرونی بسیار تاکید می‌کنند ۲

۶۷)شیوه کنار آمدن با افکار منفی

۶۸)موفقیت در هدف درمان

۶۹) تصویر‌سازی در مورد موفقیت های آینده

۷۰)نگاه به خود از آینده

۷۱) تقویت حتفط مثبت

۷۲) لحظات مشخص

۷۳)آموزش ساده اعتماد به نفس

۷۴)آموزش ساده اعتماد به نفس ۲

۷۵)امید و موفقیت در شرایط بحرانی

۷۶)نگاه به نقاط روشن زندگی کودکی

۷۷)کنار آمدن با شرایط دشوار با تصور مثبت آینده

۷۸) فقدان از دست دادن

۷۹) رفتار موثر درمان‌گر

۸۰)بالا بردن رابطه درمانی در کار درمان

۸۱) تمرین  خود ارزیابی درمان‌گرانه

[so_show_offers offer_ids=”12004″]

مقدمه

1 )معنای زندگی

2)چهار رویکرد به معنای زندگی

3)تکنیک‌های شادکامی

4)آینه یکپارچگی

5) فرآیند یافتن شغل معنا دار

6) چرخ زندگی

7)آماج ارزش‌ها

8)مثلث تعادل زندگی

9)جدول تعیین الویت ها و مدیریت زمان

10) جملات ناتمام برای افزایش عواطف مثب و خود شناسی

11)شفقت به خود

12)مثلث افسردگی

13)هدف چینی

14)تکنیک‌های شیوه‌های هدف‌چینی

15)اهرم برای تغییر

16) تکنیک ترک سیگار

17)مثلث احترام و عزت به خود

18) تکنیک‌ها غلبه بر خاطرات منفی

19) شناسایی ارزش‌ها 1

20) شناسایی ارزش‌ها2

21) شناسایی ارزش‌ها3

22) طراحی چشم‌انداز

23)تعریف چشم‌انداز

24) شیوه‌های پرورش امید

25) شیوه‌های هدف‌چینی برای پرورش امید

26) جمع‌بندی هدف‌چینی برای پرورش امید

27) تکنیک‌های تبدیل شغل اجباری به شغل جذاب

28) چگونگی افزایش رضایت مندی شغلی

29) تکنیک تقویت کننده شادکامی

30)تکنیک‌‌ ماشین زمان

31)تکنیک غلبه بر اضظراب

32)تکنیک بالا بردن تاب آور ی

33)تجسم خیالی بدترین عادت

34)اراده به خرد ورزی

35) اراده به خردورزی 2

36) مقابله با افکار خود آیند منفی

37) مرز بین پیشرفت گرایی و کمال گرایی

38) تعیین وقت برای نگرانی

39) امکان وقوع خظر در برابر احتمال وقوق خطر(برای وسواس )

40) برهان خلف (به چالش کشیدن افکار منفی)

41)جستجوی محدود برای تایید باور ناکارآمد

42)غفلت از نرخ پایه خطاهای شناختی

43)نگاه کردن به مشکل از بالکن 

44)طبقه‌بندی افکار(نام گذاری افکار)

45)پرورش امید

46)تاب‌آوری

47)سوال‌های که زندگی ما را تغییر می‌دهد 1

48)سوال‌های که زندگی ما را تغییر می‌دهد 2

49)سوال‌های که زندگی ما را تغییر می‌دهد3

50)سوال‌های که زندگی ما را تغییر می‌دهد4

51)سوال‌های که زندگی ما را تغییر می‌دهد5

52)ده سوال اساسی برای تغییر رفتار و زندگی

53)تکنیک‌های شفقت خود

54) افزایش لذت و معنا از طریق تفریحات روزانه

55)بهترین وضعیت من

56)ترسیم آینده مطلوب

57) قانون پگاه

58)شادکامی از دیدگاه تئوری انتخاب

59) شادکامی از منظر روانشناسی مثبت‌نگر

60)تعریف ترس

61)سه پرسش برای یک زندگی شاد

62) کار با مراجعان شاکی

63)تکنیک هایی برای کسانی که دوران کودکی را نشخوار می‌کنند

64)تکنیک برای کسانی که بر نقش عوامل بیرونی بسیار تاکید می‌کنند 1

65)تکنیک برای کسانی که بر نقش عوامل بیرونی بسیار تاکید می‌کنند 2

66)شیوه کنار آمدن با افکار منفی

67)موفقیت در هدف درمان

68) تصویر‌سازی در مورد موفقیت های آینده

69)نگاه به خود از آینده

70) تقویت حتفط مثبت

71) لحظات مشخص

72)آموزش ساده اعتماد به نفس

73)آموزش ساده اعتماد به نفس 2

74)امید و موفقیت در شرایط بحرانی

75)نگاه به نقاط روشن زندگی کودکی

76)کنار آمدن با شرایط دشوار با تصور مثبت آینده

77) فقدان از دست دادن

78) رفتار موثر درمان‌گر

79)بالا بردن رابطه درمانی در کار درمان

80) تمرین خود ارزیابی درمان‌گرانه

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 2
امتیاز کلی : 5.0
پیشنهاد شده توسط : 1 کاربر
بر اساس 2 فروش
1
0
0
0
0
 1. Mirmoosavi

  در تاریخ

  پاسخ

  بسیار عالی 👏👏👏

 2. منصوره پیرحیاتی

  در تاریخ

  دانشجو
  پاسخ

  بسیار عالی ، ممنون از کلیه دست اندرکاران ، یک دوره بی نظیر

 


دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت دوره

تومان1,900,000

امتیاز 5 از 1 رای
تعداد دانشجو : 144
تاریخ انتشار: 26 بهمن 1398آخرین بروزرسانی: 8 دی 1399تعداد بازدید: 8720
قوانین و مزایای استفاده

 

 • تضمین کیفیت آموزش ها
 • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
 • فروش فقط از طریق آکادمی دکتر علی صاحبی
 • فعال‌سازی آنی لینک دانلود، پس از ثبت سفارش
قیمت دوره

تومان1,900,000